หน้าหลัก Uncategorized, Google map

map สิ่งดีๆที่ควรรู้

map
เรียนรู้โลกแบบเจาะลึก

ในบทความนี้ เราจะพาทุกท่าน ไปรู้จัก map นั้นก็คือแผนที่ ซึ่งแผนที่นี้ ทางการท่องเที่ยว และการเรียน นั้นจำเป็นมาก นั่นเองค่ะ เพราะว่า ในการเรียนนะคะ ในวิชาสังคมและภูมิศาสตร์นั้น เราต้องใช้ในการเรียน เพื่อศึกษา การหาทิศทางต่างๆ นั้นเองค่ะ

และพื้นที่สูง พื้นที่ราบ ก็รู้ได้ และในการดู และเพื่อศึกษานั้นเอง ส่วนในการท่องเที่ยวนะคะ จะช่วยให้เราไปในสถานที่ต่างๆ ได้ถูกต้อง และแม่นยำมากยิ่งขึ้น และดูภาพภูเขาสูง หรือทะเลหรือแม่น้ำ ก็คือดูง่าย นั้นเองค่ะ สามารถรู้อะไรได้ลึกกว่านั้น เพราะว่าmapจะช่วย ทำให้เรา รู้จากโลกที่มันใหญ่ มาอยู่รวมในแผ่นใบเดียวนั่นเองค่ะ

ความหมายของ map

 คือ รูปภาพอย่างง่าย ซึ่งจำลองบริเวณ บริเวณหนึ่ง และมีการแสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น วัตถุ หรือบริเวณย่อย ๆ ที่อยู่ในบริเวณนั้น แผนที่ มักเป็นรูปสองมิติ ซึ่งแสดงระยะห่างระหว่าง จุดสองจุด ในบริเวณใด บริเวณหนึ่ง ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักเรขาคณิต ยกตัวอย่างเช่น แผนที่ทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ เรายังสามารถวาดแผนที่ แสดงคุณสมบัติ ของบริเวณต่าง ๆ บนพื้นโลก เช่น ความหนาแน่น ของประชากร ความสูงของพื้นที่ ดัชนีการพัฒนา ของมนุษย์ในแต่ละประเทศ เป็นต้น

ประวัติของ map

สมัยกรีกโบราณ ชาวกรีกโบราณ เป็นผู้วางรากฐานการทำแผนที่ เริ่มด้วยการพิสูจน์ ว่าโลกกลม เมื่อประมาณ พ.ศ. 193 ต่อมา พ.ศ. 323 อีแรโตสเตนีส (Eratosthenes) ก็วัดขนาดของโลก ได้เป็นคนแรก โดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เท่านั้น และเขาได้คิดสร้างเส้นสมมติ ที่เรียกว่า เส้นขนานและเส้นเมอริเดีย

      ต่อมาอีกราว 370 ปี ปโตเลมี (Claudius Ptolemy) คิดทำแผนที่ให้ดียิ่งขึ้น โดยนำเอาผลงานของ อีแรโตสเตนีส มารับปรุงคิดหาวิธีกำหนดค่าของมุม ของเส้นขนาน และเส้นเมอริเดียน ต่อมาแผนที่ของ ปโสตเลมีได้หายสาบสูญไป เป็นเวลาถึง 1,500 ปีBetufa

      สมัยโรมัน โรมันสนใจทำแผนที่ เพื่อการเดินทาง การรบ และแสดงการแผ่อาณาจักรโรมัน เช่น แผนที่ Orbis Terrarum แผนที่สมัยโรมัน ไม่คำนึงถึงความต้องของรูปร่าง ของแผ่นดินมากนัก รูปร่าง ของแผ่นดินจึงผิด จากความจริงอยู่มาก   

       สมัยกลางของยุโรป ตั้งแต่ พ.ศ.843 เป็นต้นมา การทำแผนที่ ขึ้นอยู่กับคติทางศาสนา เพราะในสมัยนี้ ศาสนามีอิทธิพลมาก แผนที่สมัยนี้ แสดงรูปร่างของโลก เป็นวงกลม มีมหาสมุทรล้อมรอบ ภายในมีทะเล แบ่งแผ่นดิน ออกเป็นส่วนๆ โดยมีเมืองเยรูซาเลม ตั้งอยู่ตรงกลาง เรียกว่า T-in-O

        ประมาณ ค.ศ. 801 ชาวจีนโบราณได้คิดแผนที่ขึ้นใช้ แผนที่ที่เก่าแก่ที่สุด ของจีน เป็นแผนที่ซึ่งแกะสลักด้วยหิน แสดงให้เห็นกำแพงเมืองจีน ตัดข้ามแม่น้ำเหลืองslotxo

       ในต้นพุทธศตวรรษ ที่ 18 มีการประดิษฐ์เข็มทิศขึ้น ใช้ในการสำรวจ ทำแผนที่ตามชายฝั่งทะเลเรียกว่า แผนที่ปอร์โตลาน (portolan chart) นับว่าเป็นแผนที่ ที่มีความถูกต้องพอใช้ค่ะ

map
อยากดูแผนที่ให้เป็นต้องอ่าน

องค์ประกอบของmap

  1. ชื่อแผนที่ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็น สำหรับให้ผู้ใช้ ได้ทราบว่าเป็นแผนที่ เรื่องอะไร แสดงรายละเอียดอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้ใช้ ใช้ได้อย่างถูกต้อง และตรงความต้องการ โดยปกติชื่อแผนที่ จะมีคำอธิบายเพิ่มเติม แสดงไว้ด้วย เช่น แผนที่ประเทศไทย แสดงเนื้อที่ป่าไม้ แผนที่ประเทศไทย แสดงการแบ่งภาค และเขตจังหวัดเป็นต้น
  2. ขอบระวาง แผนที่ทุกชนิด จะมีขอบระวาง ซึ่งเป็นขอบเขต ของพื้นที่ในภูมิประเทศ ที่แสดงบนแผนที่แผ่นนั้น มักจะแสดงด้วยเส้นขนานเพื่อแสดงตำแหน่ง ละติจูดกับเส้นเมริเดียนเพื่อแสดง ตำแหน่งลองจิจูด และจะแสดงตัวเลข เพื่อบอกค่าพิกัด ภูมิศาสตร์ของตำแหน่งต่าง ๆยูทูป สิ่งควรรู้
  3. ทิศทาง มีความสำคัญ ต่อการค้นหาตำแหน่ง ที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ โดยในสมัยโบราณ ใช้วิธีดูทิศทาง ตามการขึ้น และตกของดวงอาทิตย์ในเวลากลางวัน และการดูทิศทางของดาวเหนือ ในเวลากลางคืน ต่อมามีการประดิษฐ์เข็มทิศ ซึ่งเป็นเครื่องมือ ช่วยในการหาทิศขึ้น เนื่องจากเข็มของเข็มทิศ จะชี้ไปทางทิศเหนือตลอดเวลา การใช้ทิศทาง ในแผนที่ประกอบกับเข็มทิศ หรือการสังเกตดวงอาทิตย์ และดาวเหนือ จึงช่วยให้เราสามารถเดินทาง ไปยังสถานที่ ที่เราต้องการได้ ในแผนที่ จะต้องมีภาพเข็มทิศ หรือลูกศรชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ ถ้าหากแผนที่ใด ไม่ได้กำหนดภาพเข็มทิศ หรือลูกศรไว้ ก็ให้เข้าใจว่า ด้านบนของแผนที่ คือทิศเหนือ
  4. สัญลักษณ์ เป็นเครื่องหมาย ที่ใช้แทนสิ่งต่าง ๆ ในภูมิประเทศจริง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ สามารถอ่านและแปลความหมาย จากแผนที่ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ในแผนที่ จะต้องมีคำอธิบายสัญลักษณ์ ประกอบไว้ด้วยเสมอ

ประโยชน์จากmap

1.  ช่วยให้รู้จักที่ตั้งของประเทศ จังหวัด อำเภอ ภูเขา แม่น้ำ ตลอดจนสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น
2.  ช่วยให้เข้าใจลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น ภาคกลางมีที่ราบและแม่น้ำ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ภาคใต้มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ประชาชนมักประกอบอาชีพประมง เป็นต้น
3.  ช่วยในการเดินทาง แผนที่ที่นักเดินทางใช้ มักเป็นแผนที่ที่แสดงเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และบอกที่ตั้ง ของสถานที่สำคัญต่างๆ
4.  ใช้เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับ การวางแผน ในการพัฒนาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด และประเทศ

สรุป😯

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ เมื่อรู้จัก Map แล้ว ก็ขอแนะนำว่า ควรใช้แบบอย่างถูกวิธี อย่างถูกต้องนะคะ เพราะจะช่วยท่านสะดวกสบาย มากยิ่งขึ้น การใช้แบบอย่างถูกวิธี ก็ง่ายๆค่ะ มีให้อ่านมากมายต่อมา ดังนั้น การใช้ในบัญชี วิธีทำให้ท่านได้ไปสถานที่นั้นๆ ได้อย่างง่ายดาย มากยิ่งขึ้น และเรียนรู้ในลักษณะพื้นที่ต่างๆ นั้น ได้อย่างง่ายดาย มากๆเลยค่ะ ในวันนี้ เราขอจบไว้เพียงเท่านี้ บ๊ายบายค๊า👋

Last Update : 10 สิงหาคม 2020 (ข้อมูลล่าสุดปี 2020)