หน้าหลัก Uncategorized, Google map

กยศ ควรรู้

ในบทความนี้ เราจะพาทุกท่าน ที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน กยศ เพื่อนำไปศึกษา และไปสมัครเข้าเรียน ในบทความนี้ เราจะมาบอกเกี่ยวกับการเรียนการสอน และข้อมูลต่างๆ ที่ท่านอาจยังไม่รู้ เพื่อนำไปศึกษาต่อนั้นเองค่ะ อยากรู้แล้ว ไปดูพร้อมกันเลย😊👍

กยศ
ทุนเพื่อการศึกษา

คือช่องทางหนึ่ง สำหรับคนที่ไม่มีเงินในการเรียน การสอน เพื่อเป็นทุน ให้กับนักเรียน ที่ยากจนได้เรียนต่อสูงๆ นั่นเองค่ะ เพื่อสิ่งที่ดีที่สุด ของนักเรียน ประเทศจึงได้มีการสร้าง กยศ ขึ้นมา ให้กับนักเรียน ที่ด้อยโอกาส ในการเรียน นั่นเองค่ะ

ไปสอบเข้าวิชาชีพ และมหาลัยได้นั้นเองค่ะเพื่อสิ่งที่ดีกับชีวิตของตัวเอง ควรดูนะคะ ว่าเพื่ออะไรและอย่างไรนั่นเองค่ะ เพราะ การเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้น จึงควรเรียนรู้ และศึกษา เกี่ยวกับการเรียนกยศไว้นะคะช็อปLazada ต้องรู้

ประวัติ กยศ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดำเนินการกองทุน ในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาล ได้พิจารณา เห็นความสำคัญ ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น

จึงได้มีการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ในการกำกับดูแล ของกระทรวงการคลัง 

มีวัตถุประสงค์ ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน หรือนักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง กับการศึกษา และค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษา

ปัจจุบัน พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อยู่ในการกำกับดูแล ของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่น เนื่องจากกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามพระราชบัญญัติกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ผูกกับรายได้ ในอนาคตตามระเบียบ กระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการบริหาร กองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติ เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการ และการดำเนินการ ที่มีข้อจำกัด และไม่สอดคล้องกับ นโยบายการผลิต กำลังคนและ การพัฒนาประเทศ สมควรบูรณาการ การบริหารจัดการ และการดำเนินการ ของกองทุน

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์การ ที่ให้โอกาส ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้มั่นคง และยั่งยืน”sanook ต้องรู้

พันธกิจ

1. ให้กู้ยืมกับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือศึกษาในสาขา ที่เป็นความต้องการหลักและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

2. การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ ด้านการให้บริการ โดยใช้หลักบริหาร จัดการที่ดี

อยากได้ทุนกยศ


การจะขอทุน กยศ นั้นต้องมารู้จักประเภท ผู้กู้ยืมกองทุนก่อน ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

กยศ
ตัวช่วยสำหรับผู้ด้อยโอกาสด้านการศึกษา

สิ่งต้องมีไปสมัครกยศ

1. แบบคำขอกู้ยืมเงิน ที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคำขอกู้ยืมเงิน ที่เป็นเอกสาร(แบบ กยศ.101)

2.   เอกสารของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

          2.1  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ

          2.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. เอกสารของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

          3.1  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ

          3.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้

          4.1   กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณีslotxo

          4.2   กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรส ของผู้ขอกู้ยืมเงิน ไม่มีรายได้ประจำให้ใช้หนังสือ รับรองรายได้ครอบครัว ของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบกยศ.102) และ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้รับรองรายได้

5.  หนังสือแสดงความคิดเห็น ของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบกยศ.103)

6.  แผนผังแสดงที่ตั้ง ของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

7.  ใบแสดงผลการศึกษา/ สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา

8.  เอกสารอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษา พิจารณาเพิ่มเติม

* หมายเหตุ  : สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา บิดา ต้องเป็นผู้รับรอง สำเนาถูกต้อง เป็นต้น

การเปิดบัญชีเงิน

การเปิดบัญชีธนาคาร การฝากเงิน

การชำระหนี้และดอกเบี้ย กยศ

ผู้กู้ยืมจะต้องชำระเงินกู้ยืม คืนกองทุนหลังจากที่สำเร็จ หรือเลิกการศึกษาแล้ว 2 ปี และต้องชำระ ให้เสร็จภายในเวลา 15 ปี โดยมีอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีBetufa

ข้อดี-ข้อเสียของกยศ

ข้อดี ของการกู้กยศ.

ข้อเสีย ของการกู้กยศ.

สรุป

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ คือการช่วยให้เด็ก ในประเทศไทย ได้มีการเรียนที่ดีขึ้นโดยให้เด็ก ที่ผู้ด้อยโอกาสในการเรียน ได้เรียนอย่างไม่ต้องกังวลใจ มีทุนรองรับ ให้จบสูง มีงานที่ดีทำ นั่นเป็นสิ่งดี สำหรับคนที่อยู่ในประเทศไทยเรานี่เองค่ะ รัฐบาลได้มีการจัดการ เพื่อให้ทุนในส่วนนี้มาใช้กับนักเรียน ได้ทุกคน ที่ด้อยโอกาส และมีเงินในการเรียนไม่พอ สิ่งควรทำที่สุดของเรา ก็คือ ควรเรียนให้ดี และ ตั้งใจเรียน ให้ได้มากที่สุด เพราะว่าการศึกษาเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ต่อยอด ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ

Last Update : 8 สิงหาคม 2020 (ข้อมูลล่าสุดปี 2020)